Eka Ushimutau (Ne nous enfuyons pas)

Date de sortie
2022
Durée
1:11
Paroles

Uauitamunan anite nitapinan

Tshinatutakaun tshe uitamin

Uauitamunan anite nititanan

Tshishatshi

Eka tshitishimutau, uauitshiataut        

Uapatiniataut e shutshishiakᵘ

Eka tshitishimutau, uauitshiataut        

Uapatiniataut e shutshishiakᵘ

Eka tshitishimutau, uauitshiataut        

Uapatiniataut e shutshishiakᵘ

 

Traduction Eka Ushimutau (Ne nous enfuyons pas) 

 

Dis-nous, nous sommes là assis

On écoute ce que tu vas dire

Dis-nous, nous sommes présents

Ne nous enfuyons pas, aidons-les

Montrons-leur que nous sommes forts

Ne nous enfuyons pas, aidons-les

Montrons-leur que nous sommes forts

Ne nous enfuyons pas, aidons-les

Montrons-leur que nous sommes forts