Nuta Tshishe-Manitu (Mon père tout puissant)

Release Date
2022
Duration
4:31
Lyrics

Nuta Tshishe-Manitu
Tshekuan nana nete uet utinatau
Nananat nikanishat tshipa tapanat anite
Uinuau ute tshetshi shuenimaushutau

Nuta Tshishe-Manitu
Tshekuan nana nete uet utinatau
Nananat nikanishat tshipa tapanat anite
Uinuau ute tshetshi shuenimaushutau

Uh tshitshue ume nin ute nitakushin
Uh tshitshue nushtueniten
Nipa tuten anite
Tshetshi petuin anite ut uashkut

Uh tshitshue ume nin ute nitakushin
Uh tshitshue nushtueniten
Nipa tuten anite
Tshetshi petuin anite ut uashkut

Nuta Tshishe-Manitu
Tapue tshitshue tshinashkumitin
Katshi anite minin tshitauassimat anite
Ume nin ute tshe shuenimaushuian

Nuta Tshishe-Manitu
Tapue tshitshue tshinashkumitin
Katshi anite minin tshitauassimat anite
Ume nin ute tshe shuenimaushuian

Traduction en français : Nuta tshishe-manitu (Mon père tout puissant)

Mon père, tout-puissant
Pourquoi es-tu venue les chercher?
Mes parents auraient pu être la
Eux auraient pu chérir les enfants

Oh c’est vrai moi j’ai mal
Oh c’est vrai que je trouve ça dur
Je pourrais très bien faire
Que tu m’entendes du ciel

Mon père, tout-puissant
C’est vrai, vraiment, je te remercie
De m’avoir donné mes enfants
Que je puisse, ici les chérir